Metsa ülestöötamine raie ja väljavedu

ISTUTAMINE

ISTUTAMINE

Istutamisega aidatakse kaasa uue ja sellele asukohatüübile mõistliku metsa kiiremale tekkele.

Istutamis tiheduse määrab, millised taimed istutatakse.

Kuuse- ja kasetaimede istutamisel pannakse keskmiselt 2000 taime hektarile, 2,5 m reavahe ja 2 m taimede vahe. Männitaimede istutamisel pannakse keskmiselt 4000 taime hektarile, 2 m reavahe ja 1,2 m taimede vahe.

METSAUUENDUSE HOOLDAMINE

METSAUUENDUSE HOOLDAMINE

Eesmärgipuuliigi taimede vabastamine rohttaimedest ja võsast tulenevalt metsa iseloomust. Hooldamine viiakse läbi ülepinnaliselt, koridorina või taimede ümber vähemalt 50 cm raadiuses.

VALGUSTUSRAIE

VALGUSTUSRAIE

Puistu liigilise koosseisu kujundamine ja eesmärgipuuliigi kasvutingimuste parandamine puistu harvendamise teel võsa- või kettsaega.

Harvenduse käigus võetakse maha kõige väiksemad puud ja jäetakse kasvama terved, sirge ning hästi laasunud tüvega ning korraliku võraga puud. Valgustusraiel ei ole otseselt määratletud allesjäävate puude arvu. Keskmiselt jääb peale valgustusraiet alles hektari kohta 2000 kuni 4000 puud.

Valgustusraie on selline metsamajanduslik tegevus, mis toob endaga kaasa kulud aga kvaliteetsema metsa saamiseks väga vajalik. Langetatud puud jäetakse üldjuhul metsa. Kulutused sõltuvad langetatud puude arvust ja kõrgusest hektari kohta.

HARVENDUSRAIE

HARVENDUSRAIE

Peamised eesmärgid on puistu tagavara juurdekasvu suurendamine ning puude kasvutingimuste parandamise läbi puidu kvaliteedi parandamine. Esimene harvendusraie toimub 25 kuni 40 aastases puistus. Harvendusraie käigus võetakse esmajärjekorras maha haiged, kahjustatud ja halva kvaliteediga puud.

Harvendusraie tulemusena väheneb puude konkurents mulla mineraal- ja toitainete, aga ka vee suhtes, samas tõuseb mulla viljakus raiejäätmete lagunemisel.

LAGERAIE

LAGERAIE

On metsa majandamisel raie viis, mille korral eemaldatakse piiritletud alalt enamik puid. Lageraie tulemusel tekib raiesmik.

SANITAARRAIE

SANITAARRAIE

Sanitaarraiet kavandatakse metsas, kus esineb surnud või kahjustatud puid, kas siis tormist räsitud, loomade või putukate poolt kahjustatud. Nende väljaraie on metsakasvatuslikust seisukohast vajalik.